Hakediş Nedir?

Hakediş Raporu Nedir?

Yüklenicinin sözleşme kapsamında yapmış olduğu işlerin karşılığı olarak, İdarece ödemenin yapılabilmesi için gerekli olan ve çeşitli belge ve formların yer aldığı rapora Hakediş Raporu denilmektedir. Sözleşmesinde aksi belirtilmemişse ayda bir kez düzenlenir.

Bir Defada Ödemesi Yapılan İşler için Hakediş Raporu Düzenlenir mi?

Evet. Ödemesi bir defada yapılan Hizmet işleri için de Hakediş Raporu düzenlenmesi gerekmektedir.Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (HİGŞ) 42. Maddesinde“b) Sözleşme Bedelinin Bir Defada Ödenmesi” başlığı altında tek seferde ödenecek işlerde Hakediş Raporu düzenlenmesine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Doğrudan Temin Alımları için Hakediş Raporu Düzenlenir mi?

Evet. Alımın ihale yoluyla veya doğrudan temin ile olmasına bakılmaksızın hakediş raporu düzenlenir. Konuyla ilgili olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 7. Maddesinde “İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen hakediş raporları düzenlenir.” denilmiştir.

İdarelerce Hakediş Raporu Düzenlenmesi Zorunlu mudur?

Evet. İhale dokümanları (Tip Sözleşme, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi) ile 5018 sayılı Kanun ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca sözleşmeye bağlı işlerin bedellerinin Yüklenicilere ödenebilmesi için Hakediş Raporu düzenlenmesi zorunludur.

Mal Alımları için Hakediş Raporu Düzenlenir mi?

Mal alımlarına yönelik Hakediş Raporu düzenlenmesi gerektiği konusunda ilgili mevzuatta (4734 ve 5018 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliklerde) açık bir hüküm yoktur. Genellikle bir defada teslim alınan malların ödemesi fatura karşılığında hakediş raporu düzenlenmeden yapılabilmekte iken, alımın peyderpey yapıldığı mal alımları için (akaryakıt, enerji alımları vs.) İdareler tarafından hakediş raporu düzenlenmektedir.

Hakediş Raporlarının Standart Formu ya da Belirli Bir Formatı Var mıdır

5018 sayılı Kanuna ekli(I), (II) ve (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ekinde yer alan Örnek Hakediş Raporu (Excel formatında) kullanacaklardır. Belediyelerde ise Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği ekinde yer alan Hakediş Raporu formatını kullanılmaktadır.

Hakediş Raporları İmzalandıktan Sonra Düzeltilebilir mi?

Evet. Hakediş raporu üzerinde ve Yüklenici faturasında gerektiği takdirde usulüne uygun olarak düzeltme yapılabilir. Hizmet İşleri Genel Şartnamesi 42. maddesinde “Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile, yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir.” denilerek, düzeltmelerin nasıl olacağı izah edilmiştir.

Yükleniciye Eksik Hesaplanan Hakedişler Daha Sonra Ödenebilir mi?

Eğer Yükleniciye eksik ödeme yapılmışsa, bu durumda Yüklenicinin ilgili hakediş ödemesine yazılı olarak itiraz etmiş olması şartı aranır. Hizmet İşleri Genel Şartnamesi 42. maddesinde “Yüklenicinin geçici hakedişleri, itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de Hakediş Raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun “İdareye verilen ........tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla" cümlesini yazarak ya da bu anlama gelecek bir itiraz şerhi ile imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır. “ denilerek bu itirazın nasıl yapılacağı ifade edilmiştir. Buna göre usulüne uygun şekilde ve sürede itiraz etmeyen Yükleniciye eksik hesaplanmış hakedişlerin düzeltilmesi veya ödenmesi söz konusu olmayacaktır.

Yükleniciye Fazla Ödenen Hakedişler Daha Sonra Kesilebilir mi?

Eğer Yükleniciye fazla ödeme yapılmışsa, İdare yapılan fazla ödemeyi takip eden ilk hakedişten kesebilir. Buna ilişkin olarak Hizmet İşleri Genel Şartnamesi 43. Maddesinde “Kontrol teşkilatı, herhangi bir ara hakedişte, daha önce kendisi tarafından çıkarılmış eski bir hakedişe yönelik değişiklikler veya düzeltmeler yapabilir ve herhangi bir işi yetersiz görürse, bu işin değerini bir ara hakedişten düşürmeye veya tamamen çıkarmaya yetkilidir.” denilmiştir. Ayrıca 42. maddede “…kesin ödeme mahiyetinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş ödemeleri yapılır” denilmektedir.

Hakediş Ödemelerinde Öncelik Sıralaması (İcra, İşçi Alacakları, Vergi ve SGK Borcu… vs.) Nasıl Olmalıdır?

İdarelerin sıklıkla karşılaştığı durumlardan biri de hakediş üzerinde birden fazla alacak olması durumunda hangi öncelik sıralamasına göre bunların ödenmesi gerektiğidir. Bu konuda 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu Madde 206’dabelirtilen sıralama; “Birinci sıra: A) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, B) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları, C) İflâsın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları. İkinci sıra: Velâyet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu ilişki nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları; Ancak bu alacaklar, iflâs, vesayet veya velâyetin devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz. Üçüncü sıra: Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar. Dördüncü sıra: İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar” şeklinde belirtilmiştir.
Buna göre hakediş ödemeleri aşağıdaki sıraya göre yapılmalıdır:
1) İşçi Alacakları
2) Vergi ve SGK Borçları
3) Diğer Alacaklar


Hakediş Raporu
Örnek Hakediş Belgeleri

Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Ön Kapak)

M.Y.H.B.Y.Örnek No:4, hizmet alımı hakediş raporunda sözleşme konusu işe ait bilgiler, avanslar, iş artışları ve süre uzatımlarına ilişkin bilgilere yer verilen ön kapak sayfasıdır

Sözleşme Eki Teklif Birim Fiyat Cetveli

Standart Form KİK015.3./H Birim fiyat teklif üzerinden ihale edilen hizmet alımlarında. Teklif mektubu ekinde sunulan birim fiyat teklif cetvelidir.

Fiyat Farkı Hesap Tablosu

M.Y.H.B.Y.Örnek No:4/4 Fiyat farkı ödenen hizmet alımlarında, bu hakediş için ödenmesi gereken fiyat farklarının gösterildiği tablodur. Tabloda Fiyat Farkı Formülü (1) esaslarının 5. maddesi uyarınca (Pn) formülüne dayalı hesapları, diğeri ise asgari ücretten kaynaklanan farkların gösterildiği bölümdür.

Ağırlık Oranları Temsil Katsayıları

M.Y.H.B.Y.Örnek No:4/2 Fiyat Farkı Esaslarının 5. Maddesine göre fiyat farkı ödenen işlerde, işin sözleşmesinde (Tip Sözleşme Madde 14) belirtilen ağırlık oranları (a1, a2, b1, b2, c) katsayılarıdır. Eğer belirtilmemişse b2=1,00 olarak yazılır.

Ödenek Dilimleri ve İş Programı

M.Y.H.B.Y.Örnek No:4/6 İş programı ve ödenek dilimlerinin aylık/yıllık dağılımıdır. Bilindiği üzere fiyat farkı esaslarının uygulanmasında iş programı ve ödenek dilimleri dikkate alınmaktadır. Fiyat farkı endeksleri hakedişin fiilen gerçekleştirilen değil iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken aydan alınmaktadır.

Yapılan İşler Listesi

M.Y.H.B.Y.Örnek No:4/7, Metraj icmalinden (Yeşil Defterden) gelen bu hakediş miktarların sözleşme birim fiyatları ile (ya da ilerleme yüzdeleri ile) çarpıldığı ve bu hakedişte gerçekleştirilen iş tutarlarının belirtildiği rapordur

Hakediş İcmali

M.Y.H.B.Y.Örnek No:4/9, Bu hakedişte gerçekleştirilen iş kalemlerinin veya iş gruplarının (Bunlar "İşin Cinsi" sütununda belirtilir) tutarları ve fiyat farklarının gösterildiği rapordur. Bu raporun Hakediş Özeti raporundan farkı ise tüm hakedişlerin değil, sadece bu hakedişin bir özeti olmasıdır.

Eksik Makine Ceza Tutanağı (Varsa)

İhale dokümanı ve eklerinde belirtilen hükümlere göre Yüklenicinin iş yerinde bulundurması gereken makine ve ekipmanların eksik veya yetersiz olması durumunda düzenlenen ceza tutanağıdır.

Hakediş Özeti

M.Y.H.B.Y.Örnek No:4/8 Bu hakedişe kadar yapılan işlerin bir özet raporudur. Her bir hakediş bazında, hakediş tutarları, fiyat farkı tutarları (esasların 5. ve 6. maddesi ayrı ayrı olmak üzere) ve toplam hakediş tutarlarının yer aldığı rapordur.

Gecikme Cezası Tutanağı (Varsa)

İhale dokümanı ve eklerine göre süresi içerisinde başlanılmayan veya gerçekleştirilmeyen işler için, sözleşmesinde belirtilen oranda (Tip sözleşme Madde 16.1.1) Yükleniciye gecikme cezası uygulanmasına ilişkin tutanaktır.

Kısmi Gecikme Cezası Tutanağı (Varsa)

Kısmi kabul öngörülen işlerde kısımlar içerisinde başlanılmayan veya gerçekleştirilmeyen işler için, sözleşmesinde belirtilen oranda (Tip sözleşme Madde 16.1.1) Yükleniciye gecikme cezası uygulanmasına ilişkin tutanaktır

Özel Kesinti Tutanağı (Varsa)

Yüklenicinin sözleşme hükümlerine aykırı bir şekilde hareket etmesi durumunda, -varsa- teknik şartnamesinde tanımlanmış oranlar üzerinden, yoksa sözleşmesinde belirtilen ceza oranı üzerinden uygulanan özel kesinti tutanağıdır.

Personel / İşçi Ücret Alacakları Tutanağı ve Bordrosu (Varsa)

Yüklenicinin eksik yatırmış veya hiç yatırmamış olduğu işçi ücretlerinin Kontrol Teşkilatı tarafından tespit edilmesi halinde hazırlanması gereken tutanaktır. Tutanak ekinde İdarece işçilere yatırılacak NET ücretler ve BRÜT ücretlerin gösterildiği bordro dökümünün hazırlanması gerekir.

İşyeri Teslim Tutanağı (Varsa)

İhale sözleşmesinde, Yükleniciye iş yeri teslimi yapılması öngörülmüşse (Tip Sözleşme Madde 10.2) buna ilişkin olarak düzenlenen iş yeri teslim tutanağı, hakediş raporu dosyasına eklenir.

Yeni Birim Fiyat Tespit Tutanağı (Varsa)

İhaleye çıkarken fiyat alınmamış ancak daha sonra yapılmasına ihtiyaç duyulan işler için, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi 37. Maddesi uyarınca düzenlenen yeni birim fiyata ilişkin olarak hazırlanması gereken tutanaktır.

İşyeri Sigorta Poliçesi / Zeyilname (Varsa)

Yüklenicinin iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması konusunda ihale sözleşmesine göre (Tip Sözleşme Madde-21) sigorta yaptırma zorunluluğu varsa buna ilişkin sigorta poliçesi ve varsa eki zeyilname

Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı

Standart Form KİK056.0/H ve KİK057.0/H İşin bitiminde veya her ara hakediş döneminde, Kontrol Teşkilatı tarafından düzenlenen Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi ve buna müteakip Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından düzenlenen Hizmet İşleri Kabul Tutanağı'dır.

Hakediş Raporu Son Sayfası (Arka Kapak)

M.Y.H.B.Y.Örnek No:4/10 Yükleniciye bu hakedişte ödenecek tutarın hesaplandığı rapordur. Raporda bu hakedişe kadar gerçekleştirilen toplam (kümülatif) iş tutarı, fiyat farkı tutarı, bu hakediş tutarı, KDV tutarı, tahakkuk tutarı ile hakediş üzerinden yapılacak kesintiler ve mahsupların toplamı ve son olarak yükleniciye ödenecek hakediş tutarın gösterildiği rapordur

Yüklenici Faturası

Hakediş Raporu Son Sayfasında (Arka Kapak) belirtilen tutar üzerinden (G-Tahakkuk Tutarı), Yüklenici tarafından kesilen faturadır. Burada dikkat edilecek husus fatura tutarının Yükleniciye yapılan ödeme üzerinden değil, Tahakkuk Tutarı üzerinden kesilmiş olmasıdır. Ayrıca KDV Tevkifatları da faturada bilgi olarak gösterilir.

Örnek Hakediş Raporları

Personel-Temizlik Örnek Hakediş Raporu

Temizlik, Güvenlik, Büro, Danışma, Çağrı Merkezi, Ziyaretçi Yönelendirme... vb. personele dayalı hizmet alımı hakediş raporlarının hazırlanması. Puantaj, Bordro, Asgari Ücret Fiyat Farkı, Yol ve Yemek Ücretleri, aylık yapılan iş karşılığında sözleşme kapsamında Yükleniciye ödenecek hakediş tutarının hesaplanması.

Akaryakıt Alımı Örnek Hakediş Raporu

Kamu kurumlarınca alımı yapılan benzin, motorin, lpg - otogaz, kalorifer yakıtı vb. akaryakıt ürünleri alımı hakediş raporlarının hazırlanması. Akaryakıt Fiyat Farkı hesaplarının otomatik yapılması. EPDK günlük verilerinin sistemden takibi. Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) entegrasyonu ve daha birçok özellik...

Yemek - İaşe Örnek Hakediş Raporu

Kamu kurumlarınca ihale edilen yemek hazırlama, pişirme, dağıtımı ve sonrası hizmetlerinin hakediş raporlarının hazırlanması. Günlük tüketilen öğün sayılarının sisteme girilmesi. Ahçı, garson, bulaşıkçı vb. personelin puantajlarının takibi. Aylık tüketilen öğün sayısı üzerinden hakediş raporlarının otomatik olarak hazırlanması

Araç Kiralama Örnek Hakediş Raporu

Kamu kurumlarınca ihale edilen "Sürücülü" veya "Sürücüsüz" araç - taşıt kiralama hizmet alımları. Araç kiralaması yapan tüm kamu kurumlarının Yüklenicilere ödedikleri aylık hakediş raporlarının hesaplanması ve web tabanlı sistem üzerinden araç sayısı, plaka, km verilerinin takip edilmesi ve daha birçok özellik..

Kent Temizliği Çöp Toplama Örnek Hakediş

Belediyeler tarafından ihale edilen kent temizliği, çöp toplama ve nakli hizmetleri hakediş raporlarının hazırlanması. Söz konu ihaledeki işçilik kalemlerinin puantajı, çöp toplama araçları, yol süpürme araçları puantajları ve takibi ile aylık yapılan temizlik hizmetinin hakediş raporunun hazırlanması

Personel Servis Örnek Hakediş Raporu

Kamu kurumlarınca ihale edilen servis, personel taşıma hizmet alımları hakediş raporlarının hazırlanması. Otobüs, minibüs ve servis taşıtlarının bilgilerinin sisteme girilmesi. Güzergah, Sefer veya KM üzerinden hakediş ödeme imkanı. Günlük sefer sayılarında eksik ve fazla sefer girişi yapabilme ve daha birçok özellik...

Uzmanlık Alanımız:

Hakediş Hesabı

Mevzuat uzmanlarımız 2886 sayılı Devlet İhale Yasası döneminden (2003 öncesi) bugüne kadar, kamu kurumlarının hakediş ödemeleri ve sözleşme süreçlerinin yönetimi alanında hukuki araştırmalar ve çalışmalar yapmış kişilerden oluşmaktadır.
Kamutech Yazılım, mevzuat altyapısı ile uygulamayı yani teori ve pratiği bir araya getirip, müşterilerine sadece bir yazılım değil, bütünüyle bir hizmet sunmaktadır.

Web Tabanlı Sistemin Rahatlığı

Yükleme, kurulum derdi yok! USB Kilit yok! Verilerim kayboldu yok! E-Taşeron %100 web tabanlıdır. İnternet olan her yerde kullanıma hazırdır. İster uzak sunucudan ister kurum sunucusu üzerinden çalışma seçeneği vardır. E-Taşeron, kurum Bilgi İşlem servisinin talep edeceği teknik alt yapı ve standartlara tam uygundur. Harici bir yazılım uygulaması olarak kullanılabildiği gibi talep edilirse kuruma ait yazılımlarla entegrasyonu mümkündür.

Kullanımı Kolay Arayüzler

Modern çizgilere sahip, tertemiz arayüzler ile keyifli bir kullanım sunulmaktadır. E-Taşeron'u kullanabilmek için uzun uzun eğitimlere gerek yoktur. Genellikle kullanıcılarımız birinci gününde yazılımı çözer ve kullanmaya başlarlar. Ancak takıldığınız her noktada ister yazılım içinden canlı destek (Chat Support) uygulaması ile isterseniz uzak masaüstü (Desktop Support) bağlantısı ya da telefon ile uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz

Excel'den Aktarım İmkanı

E-Taşeron içerisinde yoğun veri girişi yapılan ekranlar (Taşeron işçi kayıtları, puantaj kayıtları, kıdem esas geçmiş çalışma kayıtları... vs.) için hazırlanmış, Excel'den aktarma seçenekleri mevcuttur. Bu sayede özellikle ilk kez sistemi kullanmaya başlayan kurumların ellerinde birikmiş yoğun veriyi E-Taşeron'a aktarmaları oldukça kolaydır