Hizmet İhaleleri ve Taşeron İşçi Mevzuatı

KAMU İHALE KANUNU VE TÜM İHALE YÖNETMELİKLERİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

Banka teminat mektubu, ortak girişimlerde ciro, internet üzerinden teyit edilebilen belgeler, mesleki faaliyete ilişkin belgenin sunulması, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi... birçok hususta değişiklikler yapılmıştır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA HER TÜRLÜ SORUMLULUK YÜKLENİCİYE AİT OLACAKTIR

4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilen hizmet alımı işlerinde, Yüklenici, tüm giderler kendisine ait olmak üzere işçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumlu olacağına ilişkin Tip Sözleşme ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi düzenlemesi.

ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARLARININ E-BORCU YOKTUR EKRANINDA SORGULANMASI VE HAKEDİŞLERDEN KESİLMESİ

İşverenlerin yararlandığı destek tutarları, ilgili kamu kurumlarınca www.sgk.gov.tr adresinden "İdarelerce E-Borç Sorgulama Ekranı"na eklenen "Asgari Ücret Destek Tutarı Sorgulama" menüsünden görüntülenecek ve hakedişten kesilecektir...

6661 SAYILI TORBA KANUN İLE 2016 YILINDA HAZİNECE KARŞILANACAK İŞVEREN SGK PRİMLERİ VE HAKEDİŞLERDEN KESİLMESİ

6661 Sayılı Kanunun 17. Maddesinin 8. Fıkrasına göre Hazine tarafından karşılanan tutarlar, fiyat farkı ödenen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı işlerinin hakedişlerinden kesilecektir...

6656 SAYILI KANUN İLE PERSONEL ÇALIŞTIRMASINA DAYALI HİZMET İHALELERİNDEKİ KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK YAPTIRIM VE CEZALAR 30/06/2016'YA ERTELENDİ!

4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2015" ibaresi "30/6/2016" şeklinde değiştirilmiştir...

ŞOFÖR DAHİL ARAÇ KİRALAMADA, ŞOFÖR MALİYETİ HESABINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI

Şoför gideri dahil taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli hesabında yemek, yol, resmi tatil ücreti ve benzeri giderler de dahil yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarı esas alınacak; işveren maliyeti kapsamında yer alan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı (%20,5) ve işsizlik sigortası işveren payı (%2) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler (%4) ise idarelerce ayrıca ödenecektir.

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 28 Temmuz 2015 tarihli ve 29428 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir...

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ; 28 Temmuz 2015 tarihli ve 29428 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir...

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN GENEL YAZI

Bilindiği üzere; Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik gereğince...

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Mal, Hizmet, Danışmanlık Hizmet Alımı, Yapım İşleri ve Çerçeve Anlaşma İhaleleri ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler, 12 Haziran 2015 tarihli ve 29384 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır...

6645 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

GEÇİCİ MADDE 1 ile 10/9/2014 tarih ve 6552 sayılı Torba Kanunun 11 inci maddesiyle 4734 sayılı Kanuna eklenen ek 8 inci maddenin üçüncü fıkrası 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmayacaktır...

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları İle Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik 06.02.2015 tarih ve 29259 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır...

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

Söz konusu Yönetmelik, Maliye Bakanlığı tarafından 22 Ocak 2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir...

HİZMET ALIMI SURETİYLE TAŞIT EDİNİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, 25.12.2014 tarihli ve 29216 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir...

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-8’de yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, 25 Ekim 2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup; 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir...

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

İş Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Torba Kanun, 11.09.2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır...